Regulamin i polityka prywatności

§1

Właścicielem serwisu Zamow.S4HONLINE dalej zwanym S4HONLINE jest firma S4H Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu, ul. Głogowa 10, zarejestrowana pod numerem NIP: 671-17-76-465, REGON: 320662615, KRS: 0000329919 dalej zwaną S4H.

§2

Przez następujące pojęcia rozumiemy:

 • Klient – osoba dokonująca zamówienia w Sklepie za pośrednictwem systemu S4HONLINE.
 • Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującej zawarcia umowy z Restauratorem na określony produkt
 • Sklep – kopia systemy S4HONLINE zarządzana przez Restauratora w celu zbierania zamówień oferowanych przez Restaurację.
 • Restaurator – firma prowadząca Restaurację i zarządzająca Sklepem, działająca pod nazwą ASIATIK RENATA NGUYEN ul. Handlowców 13, 32-085 Modlniczka, NIP: 7371302070 , REGON: 492599174 , adong.modlniczka@adong.eu
 • Restauracja – lokal, który świadczy usługi realizacji zamówień na produkty zamówione za pośrednictwem Sklepu.

§3

S4H na mocy zawartej umowy umożliwia Restauratorom użytkowanie S4HONLINE w celu realizowania zamówień za pośrednictwem Sklepu. Użytkowanie i przebywanie na stronie S4HONLINE oznacza akceptacje wszystkich regulaminów do których odnośniki znajdują się w dolnej części strony (stopce) danego Sklepu pochodzących od S4H i Restauratora. Regulaminy są udostępniane Klientowi nieodpłatnie przed złożeniem zamówienia i są regulaminami o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422 j.t. ).

§4

S4H nie ponosi odpowiedzialności za błędne treści, ceny, błędne realizowanie zamówień, wadliwe działanie systemów firm trzecich, próby łamania zabezpieczeń systemu S4HONLINE oraz inne okoliczności uniemożliwiające poprawne zrealizowanie zamówienia przez Restauratora. Wszelka odpowiedzialność za błędnie realizowane zamówienia spoczywa na Restauratorze.

§5

S4H nie ponosi odpowiedzialności za błędne treści, ceny, błędne realizowanie zamówień, wadliwe działanie systemów firm trzecich, próby łamania zabezpieczeń systemu S4HONLINE oraz inne okoliczności uniemożliwiające poprawne zrealizowanie zamówienia przez Restauratora. Wszelka odpowiedzialność za błędnie realizowane zamówienia spoczywa na Restauratorze.

§6

S4H nie jest stroną w realizacji zamówienia Klienta przez Restauratora. Pełna odpowiedzialność za realizację zamówienia ponosi Restaurator. W przypadku dokonania płatności przelewem za pośrednictwem systemów szybkich płatności podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie, realizację i rozpatrywanie reklamacji jest Restaurator.

§7

Klient dokonuje zamówienia towaru w cenach określonych w menu Sklepu. Koszt dostawy może być uzależniony od wysokości łącznej zamówienia, liczby produktów i innych warunków określonych przez Restauratora, dlatego koszt dostawy jest wyliczany ostatecznie przed dokonaniem zamówienia przez Klienta.

§8

Restaurator ma prawo do odmówienia realizacji złożonego zamówienia ze względów ekonomicznych lub pomyłek jakie zaszły w trakcie jego składania, przetwarzania lub po wykryciu próby ingerencji w wysokość ceny zamówienia przez Klienta lub osobę trzecią. Odstąpienie od umowy przez Restauratora nastąpi w możliwie najkrótszym czasie o czym klient zostanie poinformowany telefonicznie i/lub mailowo.

§9

Klient przyjmuje do wiadomości, że towar jakie zamawia jest produktem przygotowanym według i na indywidualne zlecenie Klienta i rezygnuje on z prawa do odstąpienia od umowy.

§10

Klientowi przysługuje prawo do wglądu do danych osobowych jakie znajdują się w Sklepie Restauratora. Klient zapytanie odnośnie jakie dane są przetwarzane powinien kierować do Restauratora. S4H nie udziela informacji o danych osobowych klientów znajdujących się w Sklepie Restauratora gdyż nie ma do nich wglądu. Administratorem Danych osobowych jest Restaurator.

§11

Postanowienia niniejszego regulaminu mogą zostać uzupełnione lub zmienione przez regulamin Restauratora znajdujący się na stronie jego Sklepu w stopce strony przy czym zawsze wyłącza się odpowiedzialność S4H odnośnie realizacji zamówień Klientów dokonanych za pośrednictwem systemy S4HONLINE.

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1); informujemy Państwa o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących państwu prawach :

 1. Administratorem danych osobowych jest ASIATIKs.c. Nguyen Renata , Nguyen Xuan Huy ul. Warszawska 45, 32-086 Węgrzce , Polska ,tel. 509897771, adong.wegrzce@adong.eu , NIP 5130191969 , REGON 120998356.
 2. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zamówień i udzielania odpowiedzi na złożone zamówienia ;
 3. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do zamówienia /usługi;
 4. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług teleinformatycznych ,obsługujących płatności ,
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;
 6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);
 9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu ,
 10. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;
 11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne ,

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU www.adong.pl

Administrator Danych Osobowych - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych

>Przetwarzający Dane Osobowe to podmiot, który przetwarza dane Klienta na zlecenie Administratora. Zasady przetwarzania są opisane w Umowie o Przetwarzaniu Danych Osobowych zawartej pomiędzy Procesorem a Administratorem,

Serwis Internetowy to oprogramowanie utworzone przez S4HONLINE jest firma S4H Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu, ul. Głogowa 10, zarejestrowana pod numerem NIP: 671-17-76-465, REGON: 320662615, KRS: 0000329919 dalej zwaną S4H a wykorzystywane przez Restaurację za pośrednictwem, którego Klient może zamówić w Restauracji oferowane przez nią produkty i usługi.

Aplikacja Mobilna: aplikacja mobilna dostępna na telefony komórkowe i urządzenia przenośne to inna forma Systemu Internetowego wykorzystywana do zamawiania towarów i usług w Restauracji .

Dane osobowe: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii. Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania;

Polityka: niniejsza Polityka Prywatności.

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się; Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Restauracja : ASIATIK s.c. Nguyen Renata , Nguyen Xuan Huy , ul. Warszawska 45, 32-086 Węgrzce , tel.509897771 , adong.wegrzce@adong.eu , NIP 5130191969, REGON 120998356

Klient : osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Klientem może być osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa tj. w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.

Zamówienie w rozumieniu tegoż dokumentu : czynność prawna dokonywana przy wykorzystaniu Serwisu Internetowego, podczas której Klient wyraża wolę zakupu zamówionych produktów i usług zgodnie z ich opisem oraz ceną.

Zgoda osoby, której dane dotyczą: dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;

I. Cele w jakich przetwarzane są dane osobowe w związku z wykorzystywaniem serwisu internetowego i aplikacji mobilnej.

 1. Prowadzenie kont Klientów w Serwisie Internetowym do celów zakupu towarów i usług.
 2. Do celów obsługi płatności internetowych za zamówione produkty za pośrednictwem Serwisu Internetowego i Aplikacji Mobilnej.
 3. Do celów marketingu produktów i usług Restauracji .
 4. Portale społecznościowe.
 5. Pliki cookie.
 6. Do celów marketingu Serwisu Internetowego.

AD.1.Utworzenie i prowadzenie kont Klientów w Serwisie Internetowym do celów zakupu towarów i usług. Administratorem danych przetwarzanych w niniejszym celu jest Restauracja Odbiorcą danych są podmioty świadczące usługi teleinformatyczne dla Administratora np.: poczta elektroniczna, hosting itp. Korzystanie z Serwisu Internetowego (m.in. składanie zamówień, prezentacja oferty) wymaga utworzenia konta użytkownika .Klient może skorzystać również z możliwości złożenia zamówienia bez wcześniejszego założenia konta w Serwisie Internetowym. W obu powyższych przypadkach Administrator zbiera dane użytkowników w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu Internetowego i Aplikacji Mobilnej, a także informacje o ich aktywności w Serwisie Internetowym. Administrator przetwarza dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu Internetowego (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a także rejestruje aktywność Klientów w Serwisie Internetowym w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza również te dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych. Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie Internetowym, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Konto w Systemie Informatycznym można założyć lub zalogować się na już utworzone konto również za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej. Klient ma obowiązek posługiwania się podczas korzystania z Systemu Informatycznego tylko i wyłącznie z własnych danych osobowych pod groźbą naruszenia obowiązującego prawa w tym zakresie oraz dóbr osobistych osób trzecich. Podanie danych osobowych przy zakładaniu konta użytkownika oraz późniejsze korzystanie z Serwisu Internetowego wymaga podania danych osobowych. Niepodanie tych danych uniemożliwia korzystanie z Serwisu Internetowego. Ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient lub do podjęcia działań na żądanie tych osób przed zawarciem umowy. (art. 6 ust. 1 lit b) RODO).

AD.2. Do celów obsługi płatności internetowych za zamówione produkty za pośrednictwem Serwisu Internetowego i Aplikacji Mobilnej. Administratorem danych przetwarzanych w celu realizacji płatności internetowych jest Restauracja :ASIATIK s.c. Nguyen Renata , Nguyen Xuan Huy , ul. Warszawska 45, 32-086 Węgrzce, Polska ,tel. 509897771, adong.wegrzce@adong.eu , NIP 5130191969 , REGON 120998356.Dane osobowe Klientów korzystających z płatności przez sieć internetową są przekazywane do wyspecjalizowanych firm zajmujących się obsługą płatności internetowych takich jak

PayPro SA 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 , NIP 779 236 98 87, REGON 301345068Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł, wpłacony w całości

Inspektor Ochrony Danych Katarzyna Muszyńska kontakt: iod(at)przelewy24.pl, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Strona internetowa www.przelew24.pl. Klienci podczas składania zamówienia z zastosowaniem płatności przez sieć internetową są każdorazowo informowani przez jaki podmiot jest obsługiwana dana płatność.

Serwis Internetowy udostępnia Klientom usługę płatności po przez sieć internetową za zamówione towary i usługi w Restauracji. Skorzystanie z opcji płatności przez sieć internetową jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych koniecznych do przeprowadzenia płatności przez sieć internetową skutkuje brakiem możliwości wykonania takiej transakcji. Ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient lub do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy. (art. 6 ust. 1 lit b) RODO). Klient może również skorzystać z innych form płatności za zamówione towary i usługi m.in. z płatności gotówką i, w zależności od oferty Restauracji również poprzez terminal płatniczy Restauracji . Dane osobowe przetwarzane w celu obsługi płatności internetowych mogą być dodatkowo przetwarzane w innych prawnie usprawiedliwionych celach administratora (art. 6 ust. lit. f RODO). Te prawnie usprawiedliwione cele to:
1. prowadzenie analiz aktywności i preferencji Klientów w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.
2. ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

AD. 3.Do celów marketingu produktów i usług Restauracji

Administratorem danych osobowych jest Restauracja : ASIATIK s.c. Nguyen Renata , Nguyen Xuan Huy , ul. Warszawska 45, 32-086 Węgrzce , Polska ,tel. 509897771, adong.wegrzce@adong.eu , NIP 5130191969 , REGON 120998356.

Dane osobowe są przekazywane następującym odbiorcom: operatorzy telefonii komórkowej, dostawcy poczty elektronicznej, internetowe agencje reklamowe itp. Klient musi wyrazić oddzielną, wyraźną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów marketingowych. Zgoda jego jest dobrowolna i nie ma wpływu na realizację zamówienia lub korzystanie z Systemu Informatycznego. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów Systemu Informatycznego w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:
1. wyświetlaniu Klientowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa), w tym w formie bannerów internetowych, tekstów reklamowych lub funkcjonalności typu „Push";
2. wyświetlaniu Klientowi treści marketingowych, które są dostosowane do jego preferencji (reklama behawioralna), w tym w formie bannerów internetowych, tekstów reklamowych lub funkcjonalności typu „Push";
3. kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera).
4. kierowaniu powiadomień SMS o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera). W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych, w celu analizy ich zachowania, stworzenia prognozy na przyszłość lub zaproszenia do ponownego skorzystania z produktów i usług.
Ad. a) Reklama kontekstowa
Administrator przetwarza dane osobowe Klientów dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Klientów reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Klienta). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na promowaniu własnej marki.
Ad. b) Reklama behawioralna
Administrator lub Procesorzy (podmioty z branży marketingowej) przetwarzają dane osobowe Klientów, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii dla celów marketingowych, w związku z kierowaniem do Klientów reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Klienta). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu obejmuje także profilowanie Klientów.
Ad. c) Newsletter
Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, Administrator świadczy usługę newslettera. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki. Dane osobowe są przetwarzane:
- w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); - w przypadku kierowania do Klienta treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowaniem jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera; prawnie uzasadniony interes Administratora polega na promowaniu własnej marki;
- w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Klientów w Systemie Informatycznym, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
- W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit.
f) RODO) polegający na ochronie swoich praw.
Ad. d) Marketing bezpośredni
Dane osobowe Klienta mogą być również wykorzystywane przez Administratora do kierowania do niego treści marketingowej różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e- mail, drogą MMS/SMS-a. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Klient wyraził w tym zakresie zgodę. Wyrażoną zgodę Klient może wycofać w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonał Administrator przed jej wycofaniem.

AD.4 Portale społecznościowe

Administratorem danych przetwarzanych w niniejszym celu jest Restauracja : ASIATIK s.c. Nguyen Renata , Nguyen Xuan Huy ,ul. Warszawska 45, 32-086 Węgrzce , Polska ,tel. 509897771, adong.wegrzce@adong.eu, NIP 5130191969 , REGON 120998356 , z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: adong.wegrzce@adong.eu Odbiorcami danych są m.in.: podmioty świadczące usługi teleinformatyczne Administratorowi np.: poczta elektroniczna, hosting, administratorzy serwisów społecznościowych itp. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Klientów o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu własnej marki.

AD. 5. Pliki cookies oraz podobna technologia

Administratorem danych przetwarzanych w niniejszym celu jest Restauracja : ASIATIK s.c. Nguyen Renata , Nguyen Xuan Huy , ul. Warszawska 45 , 32-086 Węgrzce , Polska ,tel. 509897771, adong.węgrzce@adong.eu , NIP 5130191969 , REGON 120998356.

Odbiorcami danych są m.in.: podmioty świadczące usługi teleinformatyczne Administratorowi np.: poczta elektroniczna, hosting itp. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, instalowane na urządzeniu Klienta, przeglądającego System Informatyczny. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Klienta w Systemie Informatycznym i dokonywanych przez niego czynności. Administrator informuje, że pliki cookies są nieszkodliwe dla komputera lub innego urządzenia Klienta oraz jego danych. Administrator informuje także, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej lub Aplikacji Mobilnej, która nie pozwala na zapisywanie plików cookies na komputerze lub innym urządzeniu Klienta. Zanim jednak Klient zdecyduje się zmienić domyślne ustawienia przeglądarki powinien pamiętać, że wiele cookies podnosi wygodę korzystania z Serwisu Internetowego. Wyłączenie cookies może mieć wpływ na wygląd i funkcjonowanie Serwisu Internetowego. Administrator informuje, że możliwe jest również skasowanie plików cookies po zakończeniu danej sesji podczas korzystania z Serwisu Internetowego. Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą System Informatyczny jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.

1. Cookies „serwisowe" i podobne technologie

Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe oraz podobne technologie (local storage) przede wszystkim w celu dostarczania Klientowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Klienta (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
- pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Klienta (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
- uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
- sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
- trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Klienta, na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),
- pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej tj. analityki danych.

1. Cookies „marketingowe"
Procesorzy (podmioty z branży marketingowej) wykorzystują również pliki cookies do celów marketingowych, w tym w związku z kierowaniem do Klientów reklamy behawioralnej.
1. Technologia Push
Administrator wykorzystuje tzw. technologię Push, która daje możliwość wysyłania powiadomień Klientowi, m.in. w związku z kierowaniem do Klienta reklamy. W tym celu Administrator przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Klienta (komputer, telefon, tablet itp.).

AD. 6Do celów marketingu Serwisu Internetowego.

Administratorem danych przetwarzanych w niniejszym celu Restauracja : ASIATIKs.c. Nguyen Renata , Nguyen Xuan Huy , ul. Warszawska 45, 32-086 Węgrzce , Polska , tel. 509897771, adong.wegrzce@adong.eu , NIP 5130191969 , REGON 120998356

Odbiorcami danych są np.: podmioty świadczące usługi teleinformatyczne Administratorowi np.: poczta elektroniczna, hosting, operatorzy telefonii komórkowej np. Działania marketingowe są realizowane w celu promowania Serwisu Internetowego przez Administratora. Do celów marketingu produktów i usług Restauracji i gdy Administrator poprosił i uzyskał odrębną zgodę Klientów na przetwarzanie ich danych osobowych również do celów marketingowych własnych produktów i usług, w szczególności Serwisu.

III. Okres przetwarzania danych osobowych
Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
10. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;
2. prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
3. prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
4. prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
5. prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
6. prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także żądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również tego innego podmiotu;
7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
8. prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
9. prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.
10. prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza stosowne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

V. Zgłaszanie żądań związanych z realizacją praw
Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć w dowolnej formie do właściwego Administratora danych ze względu na cel przetwarzania. Będą one rozpatrywane. W przypadku, gdy Administratorem danych jest ASIATIK s.c. Nguyen Renata , Nguyen Xuan Huy ul. Warszawska 45, 32-086 Węgrzce , Polska ,tel. 509897771, adong.węgrzce@adong.eu NIP 5130191969 , REGON 120998356 wnioski proszę kierować na jego adres. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek na podstawie dokonanego zgłoszenia, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Wniosek może być złożony osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika. Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu o maksymalnie kolejne dwa miesiące - Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia. Odpowiedź udzielana jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej, chyba że wniosek został złożony drogą e-mailową lub zażądano przekazania odpowiedzi w formie elektronicznej. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda, informacji można udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzi się tożsamość osoby, której dane dotyczą.

VI. Przekazywanie danych poza europejski obszar gospodarczy

Administrator nie przekazuje danych poza europejski obszar gospodarczy .

VII. Bezpieczeństwo danych osobowych
Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

VIII. Zmiany polityki prywatności
Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od 01.07.2020 r. Chcesz wycofać zgody marketingowe? Nie będziemy wtedy wysyłać Ci informacji o promocjach i rabatach specjalnych. Telefon
E-mail
Wypisz się